JHOconsult

JHOconsult

Blog af Rikke og Jan Have Odgaard om:

Handicap er, når man ikke selv forstår, når omverden ikke forstår, og når ingen forklarer. Hvis vi vil ligestilling, ligeværd, og ligebehandling så skal vi forstå, forstås, og have lov at give og modtage forklaring. Her skrives nærmere om: ADHD, autisme, angst, PTSD, om behandling, terapi, konsulentarbejde, støtte og hjælp.
Du må gerne gengive, videresende, uddele materiale og viden fra bloggen - blot du husker at angive kilde.Perspektiver på terapi

BlogPosted by Rikke og Jan Have Odgaard 17 Aug, 2013 14:52

Det er værd at vælge sin behandler med omhu: falder du måske for overflade, med henblik på at opnå indsigt?

Det er vigtigt at undersøge om en behandler reelt har indsigt, eller om behandler muligvis bare er i besiddelse af eksamenspapirer. Det er ikke altid konventionelle uddannelser og skoling, der fører til kompetence: tænk på Leonardo Da Vinci, som i sin tid modtog skoling og træning indenfor kunstneriske områder, men hvis bidrag til forståelsen af anatomi, og til arkitektur, vinder anerkendelse den dag i dag. Eller tænk på Sofie Gråbøl, der heller ikke har baggrund i det traditionelle uddannelsessystem, hun blev afvist ved Statens Teaterskole, men hendes arbejde er i dag internationalt anerkendt. Et mere akademisk eksempel, hvis man kan kalde det sådan, når der ikke er tale om en formel uddannelsesbaggrund er nyligt afdøde Steve Jobs, tidligere visionære CEO for Apple Inc.. Steve Jobs havde ingen formel uddannelse ud over hvad der svarer til afsluttet gymnasialt niveau, alt andet var selvlært.

Pointen er, at der er nogle primære egenskaber, en terapeut skal kunne integrere i sit virke: kærlighed, indlevelsesevne, tillid, mod, solidt selvværd, og endeligt fantasi. Disse indgår ikke som pensum i formelle uddannelsesforløb, og dermed er dette grundlag personlige kvaliteter hos din behandler, som du med fordel kan sikre dig, behandleren er i besiddelse af, udover andre og faglige kompetencer, om de være autodidakte, eller formelt tillært.

Der er andre væsentlige og grundlæggende kriterier i et meningsgivende behandlingsforløb, eksempelvis er det naturligvis vigtigt at starte med at sikre et godt grundlag for behandlingsforløbet. Behandler skal først og fremmest skabe et sundt fundament for den ønskede udvikling, fordi kun den udvikling, der hviler på et stabilt fundament, kan udvirke varige positive forandringer.

Med udgangspunkt i et godt fælles grundlag i behandlingsforløbet, skal behandler sikre, at der hele tiden arbejdes med mål for udviklingen, der ligger i naturlig forlængelse af det aktuelle udgangspunkt. På samme vis som beskrevet ovenfor, danner det aktuelle udgangspunkt altid fundament for næste udviklingsområde, dermed sikres såvel stabilitet i fundament, som evne til at arbejde med en udvikling, der ligger i umiddelbar forlængelse af dette fundament: Forestil dig at du skal lære at køre bil. Din kørelærer hopper ud af førersædet i bilen, der er standset for rødt på en 40% stigning i en venstresvingsbane. Her sættes du ved rattet og får at vide, at nu skal du bare køre. Det er klart at har du her ingen kørselserfaring, vil du ikke være i stand til at løse opgaven. Derfor starter de første kørelektioner også i rolige omgivelser, med indføring i bilens grundlæggende funktioner. Kørelæreren starter altså i det grundlæggende, og udvikler derfra hele tiden dine køretekniske egenskaber ved at bygge mere og mere viden og træning ovenpå dette fundament. På lignende vis foregår udviklingen i en terapi: der bygges hele tiden videre ud fra de opnåede erkendelser og erfaringer.

I terapien skal dine handlinger, såvel i form af adfærd, som i form af tænkning begynde at være meningsgivende, for dig, og der i gennem på sigt også for dine omgivelser. Den der selv forstår hvad han gør, og hvorfor han gør det, evner også at belyse dette for sine omgivelser, og derved skabe mening for dem. Din terapeut skal hjælpe dig med at forstå dine handlinger, som fuldstændigt naturlige og logiske, set i forholdet til den kontekst dine handlinger er udviklede i. Ved at opnå erkendelser omkring egne handlinger, og omkring hvad der er af udløsende og genudløsende faktorer i dit liv, vil du også blive i stand til at vurdere dine handlinger fra nye perspektiver. Med andre ord vil du blive i stand til at erkende områder af dit selv, du ikke tidligere har haft fri adgang til, fordi du manglede spejling af disse områder. Handlinger, hvis sande motiv ikke er blevet afspejlet i omgivelserne, vil aldrig rigtigt blive forstået, og skaber manglende overensstemmelse mellem den indre og den ydre oplevelse. Terapi skal sigte mod at skabe en kontinuerligt stigende grad af sammenhæng mellem indre og ydre forståelse.

Når denne indsigt og forståelse fører til ændringer i adfærdsmønstre, skal der dannes nye erfaringer, og nye handlestrategier, og disse skal naturligvis afprøves og trænes i hverdagslivet udenfor terapien. Denne udvikling og træning skal støttes og superviseres, i de terapeutiske samtaler mellem behandler og klient, og skal tage sigte mod at forankre de ny sande handlemåder og handlestrategier.

Behandler skal kunne anvende en bred palet af metoder, således klientens behov er bestemmende for hvordan klienten kan opnå de ønskede udviklingsmål. Doktriner for behandling, fastlagte rutiner og fremgangsmåder, snævert metodisk fokus er alle hindringer mellem udgangspunktet og den vellykkede behandling. Den gode behandling bør kunne tage udgangspunkt i klientens behov, og ikke i et stringent metodevalg hos behandler.

Det er klart at indlevelsesevne ofte tager sit udgangspunkt i evnen til at kunne genkende en følelse, en tanke, eller et handlemønster indefra behandler selv. Det er vigtigt at behandler kan sortere egne oplevelser og erfaringer fra, når der lyttes i behandlingen. I behandlingen skal lyttes med fokus på klienten. I personlige samtaler kan vi tale om vore egne erfaringer og give råd ud fra dem, i behandlingssamtaler er rådgivning ud fra personlige erfaringer sjældent befordrende for en sund selvstændig udvikling hos klienten. I behandling skal terapeuten i stedet guide klientens egen vej, hvilket kun lader sig gøre ved indlevende og undersøgende lytning, dvs. ved at behandler stiller relevante spørgsmål og lytter til de svar der gives, og anvender klientens egne tanker udviklende i behandlingsforløbet.

Hos JHO Consult forsøger vi at arbejde vedvarende ud fra den ovenfor beskrevne tænkning i vores terapi. Endvidere er det også en metodisk tilgang til behandling, som vi videregiver på vore kurser for såvel berørte og pårørende, som for fagprofessionelle.

Vil du vide mere om vores arbejde og vores metoder, så se mere på www.jhoconsult.dk.

og husk at følge os på Facebook


  • Comments(0)//bloggen.jhoconsult.dk/#post5